Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân

Chính Sách Bảo Mật này (sau đây gọi tắt là “Chính Sách Bảo Mật” hay “Chính sách”) được xây dựng và cập nhật bởi Công ty Cổ phần Tài Năng Bravo (VIỆT NAM) (sau đây gọi tắt là “Bravo Talent”).

Phạm vi áp dụng của Chính sách là tất cả các đối tượng sử dụng, đăng ký sử dụng (sau đây gọi tắt là “Người dùng”) tính năng tra cứu thông tin trên website hoặc các sản phẩm và dịch vụ của Bravo Talent (sau đây gọi tắt là “bravoSUITE”), không giới hạn ở các hình thức đăng ký sử dụng dịch vụ của bravoSUITE, đăng ký thông tin.

Chính Sách Bảo Mật được xây dựng nhằm cho Người dùng biết được Bravo Talent có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ, bảo mật và/hoặc xử lý dữ liệu mà Người dùng đã cung cấp cho Bravo Talent như thế nào. Chính Sách này được xây dựng dựa trên quy định pháp luật Việt Nam liên quan đến bảo mật Dữ Liệu Cá Nhân.

Bằng cách chọn xác nhận vào tiêu mục “Đồng ý điều khoản trong Chính Sách Bảo Mật” khi đăng ký tra cứu thông tin trên bravoSUITE của Bravo Talent và/hoặc bằng một cách trực tiếp hoặc gián tiếp gửi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào được nêu bên dưới đây cho Bravo Talent, Người dùng thừa nhận rằng đồng ý toàn bộ các điều khoản và điều kiện quy định tại Chính Sách Bảo Mật này và cho phép Bravo Talent thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng như mô tả trong đây. Trong trường hợp từ chối Chính Sách Bảo Mật, Người dùng có thể không đăng ký sử dụng các tính năng tra cứu trên bravoSUITE của Bravo Talent.

Vui lòng đọc kỹ Chính Sách Bảo Mật này trước khi gửi hoặc cung cấp bất kỳ thông tin nào cho Bravo Talent hoặc khi được Bravo Talent yêu cầu.

Thông báo về sản phẩm cụ thể được liên kết với Bravo Talent cụ thể cung cấp thông tin bổ sung về việc bravoSUITE xử lý dữ liệu cá nhân của bạn (“Thông báo sản phẩm”).
Thông báo này bao gồm các chủ đề sau:

 1. Thu thập dữ liệu cá nhân
 2. Mục đích thu thập, sử dụng, tiết lộ, xử lý dữ liệu cá nhân
 3. Giới hạn tiết lộ dữ liệu cá nhân
 4. Bảo mật, biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh
 5. Thời gian lưu giữ thông tin
 6. Chính sách Cookie
 7. Chính sách thay dổi thông tin cá nhân
 8. Quyền người dùng
 9. Thay đổi với chính sách bảo mật
 10. Liên hệ chúng tôi
1. Thu thập dữ liệu cá nhân
1.1 Định nghĩa dữ liệu cá nhân:

Dữ liệu cá nhân nghĩa là tham chiếu đến thông tin cá nhân gắn với việc xác định danh tính của một người cụ thể (sau đây gọi tắt là “Dữ Liệu Cá Nhân”). Dữ Liệu Cá Nhân mà Bravo Talent có thể thu thập bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Dữ liệu danh tính bao gồm tên, họ, tên người dùng hoặc hình thức nhận dạng tương tự, chức danh và giới tính.
 • Dữ liệu liên lạc bao gồm địa chỉ, địa chỉ email và số điện thoại.
 • Dữ liệu kỹ thuật bao gồm địa chỉ giao thức internet (IP), loại và phiên bản trình duyệt, cài đặt múi giờ và vị trí, loại phiên bản trình cắm (browser plug-in), hệ điều hành, nền tảng (platform) và công nghệ khác trên thiết bị người dùng sử dụng để truy cập trang web này.
1.2. Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân của Người dùng trong các trường hợp:
 • Khi Người dùng đăng ký sử dụng tính năng tra cứu trên website hay bất kỳ sản phẩm dịch vụ của Bravo Talent.
 • Khi Người dùng gửi bất kỳ biểu mẫu nào, bao gồm nhưng không giới hạn đơn đăng ký hoặc các mẫu đơn khác liên quan đến bất kỳ sản phẩm/dịch vụ nào của Bravo Talent bằng hình thức trực tuyến hay dưới hình thức khác qua website hay bất kỳ sản phẩm dịch vụ của Bravo Talent.
 • Tương tác với Bravo Talent qua website hay bất kỳ sản phẩm dịch vụ.
 • Khi Người dùng gửi dữ liệu cá nhân của Người dùng cho Bravo Talent vì bất kỳ lý do gì.
 • Mọi thông tin giao tiếp thông qua email, bao gồm tệp đính kèm mà khách hàng được gửi tới Bravo Talent.
 • Bất kỳ thông tin nào khác có liên quan theo yêu cầu của pháp luật.

Trên đây chỉ là một số trường hợp phổ biến mà Bravo Talent thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của Người dùng, không phản ánh hết toàn bộ các trường hợp mà Bravo Talent sẽ thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của Người dùng.
Đây là các thông tin mà Bravo Talent cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Bravo Talent liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng. Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

2. Mục đích thu thập, sử dụng, tiết lộ, xử lý dữ liệu cá nhân

Bravo Talent sẽ chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân cho các mục đích hợp pháp. Thông thường, Bravo Talent sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân trong các trường hợp sau:

 • Trường hợp cần thiết để thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Bravo Talent và người dùng.
 • Trường hợp cần thiết cho lợi ích hợp pháp của Bravo Talent (hoặc của một bên thứ ba) và quyền lợi của người dùng cũng như quyền cơ bản của họ không vượt lên những lợi ích đó.
 • Trường hợp cần tuân thủ với luật pháp hoặc yêu cầu pháp lý Bravo Talent có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của người dùng trong các trường hợp được đặt ra như bên dưới:
  • Duy trì hồ sơ của tất cả ứng viên, tư vấn, khách hàng, đối tác kinh doanh, nhà cung cấp, nhân viên và nhân viên của nhà cung cấp hoặc bên thứ ba.
  • Thực hiện các thủ tục để quản lý quan hệ khách hàng và khách hàng tiềm năng.
  • Thực hiện các hoạt động marketing, các hoạt động phát triển kinh doanh cũng như nghiên cứu thị trường, phân tích thống kê và khảo sát khách hàng về các dịch vụ của Bravo Talent.
  • Tuân thủ mọi yêu cầu pháp lý cũng như thực hiện việc tiết lộ thông tin cần thiết theo yêu cầu của pháp luật, quy định, hướng, lệnh của tòa án hoặc các quy định được áp dụng cho Bravo Talent.
3. Giới hạn tiết lộ dữ liệu cá nhân

Trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh, Bravo Talent có thể cần phải tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của Người dùng cho các nhà cung cấp dịch vụ, đại lý và/hoặc các công ty liên kết hoặc công ty liên quan của Bravo Talent, và/hoặc các bên thứ ba khác (sau đây gọi tắt là “Bên Thứ Ba”) vì một hay nhiều Mục Đích tại mục 2 nêu trên. Các Bên Thứ Ba bằng tư cách của mình hoặc thay mặt Bravo Talent có thể truy cập, sử dụng, xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Người dùng vì một hoặc nhiều Mục Đích tại mục 2 nêu trên.

Các Bên Thứ Ba bao gồm, nhưng không giới hạn:

 • Công ty con, công ty liên kết của Bravo Talent.
 • Đối tác tổ chức sự kiện cho Bravo Talent.
 • Nhà thầu, đại lý, nhà cung cấp dịch vụ và các Bên Thứ Ba khác mà Bravo Talent thuê, hợp tác để hỗ trợ hoặc bổ sung cho hoạt động kinh doanh của Bravo Talent. Những bên này bao gồm, nhưng không giới hạn ở những bên cung cấp các dịch vụ quản trị hoặc các dịch vụ khác cho Bravo Talent chẳng hạn như công ty bưu chính, công ty viễn thông, công ty công nghệ thông tin, các tổ chức hoạt động thương mại điện tử, trung tâm dữ liệu, Ngân hàng, đại lý thu nợ hoặc các Tổ chức tín dụng khác.
 • Tuân thủ luật pháp và tố tụng pháp lý: Khi Bravo Talent phản hồi các lệnh của tòa án, quy trình pháp lý, khi thiết lập / thực hiện quyền hợp pháp của Bravo Talent hoặc khi chống lại các khiếu nại pháp lý. Khi Bravo Talent rằng cần chia sẻ dữ liệu để điều tra, ngăn chặn hoặc thực hiện hành động chống lại các hoạt động bất hợp pháp, nghi ngờ gian lận, các tình huống liên quan đến mối đe dọa tiềm ẩn đối với an toàn vật lý của bất kỳ người nào, vi phạm điều khoản sử dụng Bravo Talent hoặc theo quy định khác của pháp luật.
 • Bên Thứ Ba khác mà Bravo Talent tiết lộ thông tin vì một trong các Mục Đích tại mục 2 nêu trên.
4. Bảo mật, biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh

Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của bạn được an toàn. Chúng tôi thực hiện các biện pháp hợp lý về mặt thương mại, bao gồm các biện pháp bảo vệ vật lý, hành chính và kỹ thuật, để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khỏi bị truy cập, sử dụng, thay đổi, phá hủy và tiết lộ trái phép.

 • Mọi dữ liệu cá nhân mà Bravo Talent thu thập sẽ được lưu giữ bởi Bravo Talent, nhân viên của Bravo Talent, bất kỳ Bên Thứ Ba nào nêu trên. Mọi Dữ Liệu Cá Nhân mà Bravo Talent thu thập sẽ giữ bí mật và chỉ được phép sử dụng liên quan đến các Mục Đích được chỉ định tại mục 2 trên đây và không cho mục đích nào khác trừ khi Người dùng đã đồng ý cho các mục đích sử dụng khác.
 • Bravo Talent sử dụng phương pháp hợp lý để ngăn chặn truy cập trái phép, để duy trì độ chính xác của dữ liệu và để đảm bảo sử dụng đúng thông tin Bravo Talent lưu giữ.
5. Thời gian lưu trữ thông tin
 • Bravo Talent lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích mà dữ liệu được thu thập và trong một khoảng thời gian hợp lý sau đó để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi cũng như các yêu cầu về hoạt động kinh doanh và hợp đồng.
 • Liên quan đến dữ liệu cá nhân được thu thập bởi các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi lưu giữ thông tin trong thời hạn của thỏa thuận, dựa trên hướng dẫn do khách hàng của chúng tôi cung cấp hoặc trong khoảng thời gian ngắn hơn như được mô tả trong Thông báo sản phẩm hiện hành hoặc tài liệu sản phẩm hoặc dịch vụ khác.
 • Trong các trường hợp được liệt kê ở trên, Bravo Talent có thể lưu giữ dữ liệu lâu hơn. Trong trường hợp này, Bravo Talent sẽ thông báo cho người dùng về thời gian lưu giữ dữ liệu.
 • Bravo Talent sẽ xóa dữ liệu cá nhân sau thời gian quy định ở trên trừ khi Bravo Talent cần giữ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp hoặc thực thi các thỏa thuận.
6. Chính sách Cookie
6.1 Tại sao Bravo Talent sử dụng Cookie?

Cookie được sử dụng để hỗ trợ các dịch vụ mà trang web của Bravo Talent https://www.bravosuite.io cung cấp cho người dùng, chẳng hạn như cho phép người dùng tương tác giữa các trang hiệu quả, cũng như cho phép Bravo Talent phân tích trang web hoạt động như thế nào và hỗ trợ cải thiện trải nghiệm người dùng. Không sử dụng cookie, cũng như không chấp nhận cookie, trang web này có thể không cung cấp dịch vụ hiệu quả cho người dùng.

6.2 Những loại Cookie Bravo Talent sử dụng

Những dữ liệu từ cookie thường không có thông tin cá nhân của người dùng như loại trình duyệt, hệ điều hành và tên miền… Những thông tin này có thể được thu thập trong quá trình người dùng sử dụng trang web. Bravo Talent có thể sử dụng thông tin này để đo lường số lượng người dùng truy cập vào trang web này. Bravo Talent có thể sử dụng 2 loại cookie trên trang web https://www.bravosuite.io

6.2.1 Cookie phiên (Session cookies)
 • Dữ liệu được thu thập: Cookie này không thu thập thông tin từ máy tính của người dùng. Chúng thường sẽ lưu trữ thông tin trong một phiên truy cập nhất định và không lưu trữ các thông tin cá nhân để xác định người dùng.
 • Lưu giữ dữ liệu: Thông tin từ cookie này sẽ tạm thời lưu trữ trong tập tin cookie trên trình duyệt của người dùng cho đến khi người dùng thoát khỏi trình duyệt.
 • Sử dụng dữ liệu: Cookie này được tự động bật trên trình duyệt của người dùng khi truy cập trang web của Bravo Talent, nhưng Bravo Talent không sử dụng các thông tin này.
6.2.2 Cookie phân tích (Analytical cookies)

Trang web Bravo Talent sử dụng các cookie của bên thứ ba, như cookie của Google Analytic

 • Dữ liệu được thu thập:
  • Cookie ghi lại địa chỉ IP của người dùng
  • Cookie ghi lại thời gian người dùng truy cập lần đầu, thời gian truy cập gần đây nhất và thời gian truy cập hiện tại trên trang web
  • Cookie ghi lại các trang bạn truy cập trên trang web
  • Cookie ghi lại thời gian người dùng sử dụng trang web
  • Cookie ghi lại cách người dùng tìm đến trang web (Ví dụ: Tìm kiếm trên Google, từ khoá, liên kết từ trang khác, v.v.)
 • Lưu giữ dữ liệu: Thông tin hết hạn từ 1 phút đến tối đa 2 năm tùy thuộc vào loại cookie.
 • Sử dụng dữ liệu: Dữ liệu thu thập sẽ được Bravo Talent sử dụng để phân tích, thống kê. Bravo Talent chỉ chia sẻ thông tin thu thập được từ Google Analytics với Google.
6.3. Vô hiệu hóa Cookie

Người dùng có thể điều chỉnh trình duyệt của họ để vô hiệu hóa cookie hoặc thông báo các trang web có sử dụng cookie. Người dùng có thể làm theo hướng dẫn phù hợp cho từng trình duyệt cụ thể mà họ đang sử dụng (xin lưu ý rằng liên kết này sẽ mở một cửa sổ mới trên trình duyệt và dẫn đến một trang web khác. Bravo Talent không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web bên ngoài).

7. Chính sách thay đổi thông tin cá nhân

Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

 • Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Bravo Talent thực hiện việc này.
 • Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến bộ phận pháp lý thương mại điện tử Bravo Talent. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Bravo Talent sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.
  Email: support@bravosuite.io
8. Quyền người dùng

Quyền của người dùng liên quan đến thông tin cá nhân và cơ chế tiếp nhận giải quyết khiếu nại liên quan đến thông tin khách hàng.
Trong một số trường hợp nhất định, người dùng có các quyền sau:

 • Yêu cầu quyền truy cập dữ liệu cá nhân (được xem là “yêu cầu truy cập của chủ thể dữ liệu”). Điều này cho phép người dùng nhận được một bản sao dữ liệu cá nhân mà Bravo Talent lưu giữ về họ và để kiểm tra xem Bravo Talent có đang xử lý chúng hợp pháp không.
 • Yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân. Điều này cho phép người dùng chỉnh sửa bất kỳ dữ liệu nào không đầy đủ hoặc không chính xác Bravo Talent lưu giữ về họ.
 • Yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân. Điều này cho phép người dùng yêu cầu Bravo Talent xóa hoặc loại bỏ dữ liệu cá nhân của mình khi Bravo Talent không có lý do chính đáng để tiếp tục sử dụng chúng. Người dùng cũng có quyền yêu cầu Bravo Talent xóa hoặc loại bỏ dữ liệu cá nhân khi mà người dùng có quyền phản đối việc sử dụng (xem bên dưới), khi Bravo Talent có thể đã sử dụng thông tin của họ sai hoặc khi Bravo Talent được yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân để tuân thủ pháp luật. Tuy nhiên, Bravo Talent có thể không phải lúc nào cũng tuân thủ các yêu cầu này vì lý do pháp lý và kinh doanh, thông tin cụ thể sẽ được thông báo cho người dùng (nếu có) khi nhận được yêu cầu.
 • Phản đối việc sử dụng dữ liệu cá nhân khi Bravo Talent dựa trên quyền lợi hợp pháp của mình (hoặc quyền của bên thứ ba) tuy nhiên chủ thể dữ liệu cảm thấy các hoạt động này ảnh hưởng đến quyền cơ bản và tự do của mình. Người dùng cũng có quyền phản đối khi Bravo Talent sử dụng dữ liệu cá nhân cho các mục đích marketing trực tiếp. Tuy nhiên trong một số trường hợp, Bravo Talent cũng có cơ sở hợp pháp để xử lý các thông tin ngoài những thỏa thuận với người dùng.
 • Yêu cầu hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân. Điều này cho phép người dùng yêu cầu Bravo Talent tạm ngừng sử dụng dữ liệu cá nhân của họ trong các trường hợp sau:
  • Nếu người dùng muốn Bravo Talent thiết lập độ chính xác của dữ liệu.
  • Trường hợp dữ liệu bị sử dụng sai nhưng người dùng không muốn xóa nó.
  • Trường hợp người dùng cần giữ lại dữ liệu ngay cả khi Bravo Talent không còn yêu cầu chúng bởi vì họ cần thiết lập, thực hiện hoặc phòng thủ các khiếu nại pháp lý.
  • Người dùng đã phản đối việc Bravo Talent sử dụng dữ liệu của mình nhưng Bravo Talent cần phải xác minh xem Bravo Talent có căn cứ hợp pháp để sử dụng dữ liệu đó hay không.
 • Yêu cầu chuyển dữ liệu cá nhân cho người dùng hoặc cho bên thứ ba: Yêu cầu chuyển dữ liệu cá nhân cho người dùng hoặc cho bên thứ ba. Bravo Talent sẽ cung cấp cho người dùng hoặc bên thứ ba dữ liệu cá nhân ở định dạng cấu trúc phổ biến. Lưu ý rằng quyền này chỉ áp dụng cho thông tin tự động mà ban đầu người dùng đã đồng ý cho Bravo Talent sử dụng hoặc khi Bravo Talent đã sử dụng thông tin để thực hiện hợp đồng với người dùng.
 • Rút lại sự đồng ý bất cứ lúc nào khi Bravo Talent dựa vào sự đồng ý trên để sử dụng dữ liệu cá nhân của người dùng. Tuy nhiên, điều này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của bất kỳ quá trình xử lý nào được thực hiện trước khi người dùng rút lại sự đồng ý của họ. Trong trường hợp này, Bravo Talent có thể không cung cấp một số sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định cho người dùng được. Bravo Talent sẽ tư vấn cho người dùng tại thời điểm người dùng rút lại sự đồng ý của họ.
 • Nếu người dùng muốn thực hiện bất kỳ quyền nào được nêu ở trên, vui lòng liên hệ với Bravo Talent qua email tại địa chỉ support@bravosuite.io

Bravo Talent có thể cần gì từ người dùng: Bravo Talent có thể yêu cầu thông tin cụ thể từ người dùng đến danh tính và đảm bảo quyền truy cập dữ liệu cá nhân của người dùng (hoặc thực hiện bất kỳ quyền người dùng nào). Đây là một biện pháp an ninh để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân không được tiết lộ cho bất kỳ người nào không có quyền truy cập chúng. Bravo Talent cũng có thể liên hệ với người dùng để yêu cầu cung cấp thêm thông tin liên quan đến yêu cầu của họ nhằm tăng tốc độ phản hồi.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị thương mại điện tử Bravo Talent đến địa chỉ Công ty hoặc qua email: support@bravosuite.io

9. Thay đổi với chính sách bảo mật

Bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách này sẽ được thông báo bởi Bravo Talent trên Website hoặc thông qua website hay bất kỳ sản phẩm dịch vụ của Bravo Talent. Một khi được đăng tải công khai, Chính sách mới sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Người dùng đồng ý rằng bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân nào theo mô tả trong Chính sách này được thu thập trước khi Chính sách mới có hiệu lực sẽ được điều chỉnh bởi phiên bản mới nhất của Chính Sách Bảo Mật.

10. Liên hệ với chúng tôi

Chúng tôi đánh giá cao phản hồi của bạn. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến thông báo này, hoặc việc chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email tại support@bravosuite.io hoặc bằng cách gửi thư đến một trong các địa chỉ dưới đây:
Trụ sở chính - Thành phố Hồ Chí Minh
Lầu 5, Phòng 5.8, Tòa nhà e.town 1, 364 Cộng Hòa, P. 13, Q. Tân Bình, TP.HCM, Việt Nam

Mỗi khi bạn sử dụng trang web, sản phẩm hoặc dịch vụ của BravoSUITE, phiên bản hiện tại của thông báo này sẽ được áp dụng. Chúng tôi có quyền thay đổi Thông báo này bất kỳ lúc nào để phản ánh những thay đổi về luật pháp, các sản phẩm và dịch vụ BravoSUITE mà chúng tôi cung cấp, hoạt động kinh doanh và công nghệ của chúng tôi cũng như các hoạt động thu thập và sử dụng dữ liệu của chúng tôi.

Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với Thông báo về quyền riêng tư này, Bravo Talent sẽ sửa đổi ngày “Cập nhật lần cuối” được nêu trên Thông báo về quyền riêng tư và mọi sửa đổi quan trọng sẽ được ghi nhận.

Cập nhật lần cuối: 30 tháng 10 năm 2020.